Croeso i Ysgol Gynradd
Croeso/Welcome

Lleolir yr ysgol ar gyrion pentref Penparc, ryw dair milltir i’r gogledd o dref Aberteifi. Gwasanaetha’r ysgol y pentref a’r ardal gyfagos. Derbynia’r ysgol ddisgyblion yn llawn amser i’r Dosbarth Derbyn yn y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Mae yna 4 dosbarth ar hyn o bryd, 2 yn y Cyfnod Sylfaen a 2 yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae gan yr ysgol gae chwarae gwych sydd hefyd yn fantais i’r gymuned a thîm pêl-droed Pentref Penparc.

Mae yna Gylch Meithrin y Mudiad Meithrin ar safle’r ysgol a dderbynia blant o ddwy oed a chydweithiwn yn agos gyda’n gilydd.

Datganiad o Fwriad

‘Gyda’n gilydd, agorwn ddrysau llwyddiant’

Ein nod yw darparu addysg gynhwysol o safon uchel mewn amgylchedd dysgu sy’n hyrwyddo datblygiad pob plentyn. Darperir cyfleoedd sydd yn manteisio ar y diwylliant Gymraeg  a Chymreig cryf sydd yn ein cymuned a sicrheir y bydd yr addysg a gynigir yn paratoi ein disgyblion i fod yn aelodau cyfrifol,  hyderus a gwerthfawr o’n cymdeithas.